Server www.private-live-sex.com používa na poskytovanie služieb, analýzu návštevnosti a na personalizáciu reklám súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie
Potrebujete poradiť?

Registrácia

Upozorňujeme, že registrovať sa na tejto stránke je v zmysle platnej legislatívy možné len osobám starším ako 18 rokov. Ak túto podmienku nespĺňate, opustite stránku!

Registrácia je bezplatná. Umožní Vám prezentovať a reklamovať služby, ktoré poskytujete a to formou inzercie, ktorú tvoria Vami na stránku nahraté textové, obrazové, príp. aj filmové materiály.

Prípadný záujemca Vás bude môcť ľahko vyhľadať podľa rôznych vyhľadávacích kritérií (druh, miesto a trvanie poskytovania služby, voľné termíny, vek, výška, váha, farba vlasov a pleti, cena).

Upozorňujeme, že z dôvodu dodržania všetkých zákonných podmienok prevádzkovateľ prekontroluje Vašu registráciu a všetky materiály, ktoré na stránku nahráte. Ak niektorý Vami nahratý materiál nebude vyhovovať zákonným, obsahovým alebo technickým požiadavkám, bude Vás kontaktovať náš administrátor a dohodne s Vami najoptimálnejšie riešenie.

Vaša inzercia bude zverejnená až po kontrole administrátorom a po dobití kreditu, ktorého výšku si zvolíte sami v rozpätí od 5 do 100 €. Čerpať z neho môžete po dobu jedného roka.
Na rozdiel od paušálnej platby, ktorú platíte aj v čase, kedy inzerciu nepotrebujete, výhodou nášho systému je, že funguje na podobnom princípe ako mobil na dobíjací kredit.

Výlučne Vy sami rozhodujete, kedy a koľko z Vášho kreditu spotrebujete. Systém Vám umožní nastaviť si maximálne sumy jeho čerpania na konkrétne dni a zároveň poskytuje v reálnom čase aktuálne informácie o čerpaní a zostatku kreditu. Môžete si samozrejme vybrať, ktoré dni nebude z Vášho kreditu čerpané vôbec.

Vaša inzercia sa bude zobrazovať len v tých dňoch, ktoré zadáte do systému a po dobu, pokiaľ nebude vyčerpaný Vami určený maximálny denný limit čerpania kreditu. Z Vášho kreditu systém stiahne 3 centy len v prípade, ak si Vašu inzerciu vyhľadá a kliknutím otvorí celý jej obsah jedinečný záujemca o Vaše služby. Za opakované pozretia Vašej inzercie tým istým návštevníkom sa z kreditu nečerpá. Ak máte záujem o uverejnenie Vašej inzercie zároveň aj na úvodnej strane portálu, kliknutia na inzerciu z tejto strany stiahnu z Vášho kreditu 6 centov.

Bližšie vysvetlenia a informácie nájdete v ďalších krokoch ako aj v Obchodných podmienkach.

Obchodné podmienky sú pre inzerenta záväzné a preto si ich prosíme pozorne prečítajte a registráciu dokončite len v prípade, ak ste im porozumeli a zaväzujete sa ich dodržiavať.

Právna doložka a Obchodné podmienky

PRÁVNA DOLOŽKA

Registráciou na tomto portáli uzatvárate zmluvný vzťah s jeho prevádzkovateľom podľa nižšie uvedených Obchodných podmienok, podľa zákonov Zvláštnej správnej oblasti Čínskej ľudovej republiky Hongkong. Obchodné podmienky ani zákony Zvláštnej správnej oblasti Čínskej ľudovej republiky Hongkong vzťahujúce sa na tento portál nie sú v rozpore s právom Európskej únie.
Prehlasujete, že ste dovŕšili 18 rokov veku, oboznámili ste sa s obsahom Obchodných podmienok, porozumeli ste im, súhlasíte s nimi a zmluvný vzťah uzatvárate slobodne, vážne a bez nátlaku.

Registrácia rovnako ako zrušenie zmluvného vzťahu sú bezplatné.

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami pri poskytovaní služieb na internetovom portáli www.private-live-sex.com (ďalej len „portál“), kedy na jednej strane je spoločnosť Private Live Group Limited, Adresa obchodníka: 60 Pilkem St, Jordan, Hong Kong, ID TAX: 514-7411-21-c (栢裕商業中心) ako prevádzkovateľ portálu a poskytovateľ služby (ďalej len „prevádzkovateľ“) a na druhej strane je užívateľ využívajúci služby poskytované prevádzkovateľom v súvislosti s prevádzkovaním vyššie uvedeného portálu (ďalej len „inzerent“). Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a inzerentom.

 1. Inzerentom je pre účely týchto obchodných podmienok každá fyzická osoba, ktorá sa na tomto portáli zaregistruje a využíva jeho služby poskytované prevádzkovateľom. S ohľadom na charakter služieb môže byť inzerentom výlučne len plnoletá osoba, t.j. osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku.
 2. Obchodné podmienky upravujú poskytovanie inzercie inzerentovi zo strany prevádzkovateľa.
 3. Inzerent môže kontaktovať prevádzkovateľa prostredníctvom infomailu: info-sk@private-live-sex.com alebo infolinky: +421 948 699 199.
 4. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a inzerentom vzniká registráciou inzerenta na predmetnom portáli a následnou aktiváciou jeho účtu prevádzkovateľom.
 5. Tento zmluvný vzťah sa riadi právnymi predpismi Zvláštnej správnej oblasti Čínskej ľudovej republiky Hongkong. Tieto obchodné podmienky a zmluvný vzťah zároveň neodporujú právnym predpisom Českej republiky, Slovenskej republiky ani právu Európskej únie.
 6. Prevádzkovateľ má povinnosť poskytovať služby portálu inzerentovi riadnym spôsobom. Je oprávnený kontrolovať obsah užívateľského účtu inzerenta a ukončiť užívateľský účet inzerentovi, ktorý napriek predchádzajúcemu upozorneniu porušuje ustanovenia týchto obchodných podmienok alebo všeobecne záväzné právne predpisy. Prevádzkovateľ je povinný riešiť reklamácie inzerenta spôsobom a v lehotách stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi Zvláštnej správnej oblasti Čínskej ľudovej republiky Hongkong tak, aby boli klientovi zároveň zachované v tomto smere všetky jeho práva v rozsahu zodpovedajúcom právnej úprave členských štátov Európskej únie.
 7. Užívaním služieb portálu dáva inzerent najavo súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, zaväzuje sa ich dodržiavať a oboznamovať sa s ich aktualizáciami. Inzerent si je plne vedomý, že užívaním služieb portálu bude vystavený erotike a explicitným sexuálnym prvkom, ktoré sú určené iba osobám starším ako 18 rokov a zaväzuje sa obsah nesprístupňovať mladším osobám. Inzerent sa zároveň zaväzuje využívať služby portálu v súlade s platnými právnymi predpismi. Inzerent prehlasuje, že nebol odsúdený za žiaden z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti.
 8. Inzerent môže využívať služby prevádzkovateľa v plnom rozsahu prostredníctvom užívateľského účtu, ktorý vzniká registráciou. Registrácia inzerenta na portáli je bezplatná.
 9. Registrovanie inzerenta podlieha schvaľovaciemu procesu zo strany prevádzkovateľa portálu. Ten pozostáva z overovania registrovaného inzerenta a ním nahratého obsahu z hľadiska spĺňania týchto obchodných podmienok ako i platnej legislatívy. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neumožniť zverejnenie tej časti inzerentom nahratého obsahu, ktorá je s nimi v rozpore. Po schválení prevádzkovateľom sa účet aktivuje a inzerent môže plne využívať služby portálu.
 10. Každý inzerent môže mať iba jeden užívateľský účet. Inzerent je povinný pri registrácii uviesť úplné a pravdivé informácie o sebe a ním poskytovaných službách. Užívateľský účet je určený výhradne k individuálnemu použitiu a inzerent je povinný ho využívať výhradne osobne a nesprístupňovať jeho správu tretím osobám. V prípade akejkoľvek zmeny povinne poskytovaných údajov sa inzerent zaväzuje tieto údaje bez zbytočného odkladu aktualizovať. Inzerent je povinný okamžite nahlásiť akékoľvek zneužitie svojho užívateľského účtu prevádzkovateľovi.
 11. Inzerent môže na svoj užívateľský účet nahrávať obsah a tento prostredníctvom svojho účtu zverejňovať.
 12. Inzerent môže nahrávať na svoj užívateľský účet len taký obsah, s ktorým je oprávnený narábať. Nezverejní obsah, ktorý je najmä nezákonný, škodlivý, výhražný, hanlivý, obťažujúci, urážajúci, útočiaci na súkromie inej osoby, nenávistný alebo rasovo, kultúrne či etnicky závadný ani obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi a jeho zverejnenie by mohlo spôsobiť ujmu prevádzkovateľovi alebo iným osobám. Inzerent berie na vedomie svoju výhradnú zodpovednosť za obsah, ktorý prostredníctvom svojho účtu zverejňuje, ako aj za prípadnú škodu, ktorá by ním mohla byť spôsobená prevádzkovateľovi alebo tretím osobám.
 13. Obsah bude zverejnený až potom, ako si inzerent predplatí kredit, pričom za samotné zverejnenie sa z kreditu neodčerpá žiadna čiastka. Predplatený kredit je potrebné vyčerpať do jedného roka odo dňa zaplatenia.
 14. Prevádzkovateľ môže formou bonusu navýšiť kredit inzerenta. Podmienky využívania bonusového kreditu sú rovnaké ako u predplateného kreditu.
 15. Z kreditu sa inzerentovi odpočítavajú finančné čiastky vo výške 0.03 €, resp. 0.06 € vtedy, ak si jeho inzerciu kliknutím otvorí konkrétny jedinečný návštevník portálu, pričom čiastka 0.03 € sa odpočíta, ak si inzerciu inzerenta nájde a zobrazí návštevník portálu na základe vyhľadávacích kritérií a čiastka 0.06 € len vtedy, ak si inzerent aktivoval topovanú kampaň a návštevník si jeho inzerciu zobrazí kliknutím naň výlučne na titulnej stránke portálu.
 16. Topovaná kampaň je programom generované náhodné zobrazovanie inzercie inzerenta súbežne aj na titulnej stránke portálu. Výšku predplateného kreditu, spôsob a časový harmonogram jeho čerpania si inzerent volí a nastavuje ľubovoľne z možností poskytovaných portálom, pričom mu program poskytuje v reálnom čase okamžité verifikované informácie a prehľad o každom čerpaní kreditu.
 17. Zobrazovanie svojej inzercie si špecifikuje inzerent vo svojom osobnom kalendári, ktorý je súčasťou programu, zvlášť pre každý deň v týždni, pričom si podľa vlastného zváženia zvolí maximálny limit čerpania kreditu pre jednotlivé dni. Inzercia inzerenta sa v konkrétnom dni zobrazuje na stránke dovtedy, pokým nemá vyčerpaný maximálny denný limit pre daný deň. Po spotrebovaní nastaveného denného limitu kreditu sa inzercia inzerenta prestane zobrazovať a nie je vyhľadateľná ani podľa vyhľadávacích kritérií. Znovuzverejnenie inzercie v tom istom dni si inzerent môže aktivovať novým nastavením maximálneho denného limitu čerpania kreditu.
 18. Počas dní, pre ktoré si inzerent aktivuje nulovú maximálnu hranicu čerpania kreditu, sa jeho inzercia na portáli nezobrazuje.
 19. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah portálu nahraný inzerentom. Rovnako nenesie zodpovednosť za škody spôsobené inzerentovi konaním ostatných inzerentov alebo tretej osoby. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za škody spôsobené inzerentovi zneužitím jeho užívateľského účtu zavinené inzerentom.
 20. Zverejnením obsahu na svojom účte dáva inzerent prevádzkovateľovi právo s týmto obsahom nakladať pre účely portálu. Inzerent v súlade so zákonom o autorskom práve uzatvára s prevádzkovateľom licenčnú zmluvu, na základe ktorej nahraním obsahu na svoj užívateľský účet zároveň poskytuje prevádzkovateľovi celosvetovú, časovo neobmedzenú licenciu k tomuto obsahu spočívajúcu v oprávnení prevádzkovateľa tento obsah využiť na všetky spôsoby použitia, v neobmedzenom rozsahu a to bezodplatne.
 21. Celý obsah prístupný inzerentovi prostredníctvom služieb portálu (okrem toho, ktorý inzerent nahral sám), ako sú texty, dáta, softvér, rukopisy, fotografie, grafika, hudba, zvuky, videá, interaktívne prvky, blogy, príspevky, správy, etikety, ochranné známky, servisné známky, logá a ďalšie materiály (ďalej len „obsah“), je vo výlučnom vlastníctve prevádzkovateľa alebo má k nim iné užívacie práva. Inzerent nie je oprávnený nakladať s vyššie uvedeným obsahom bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa.
 22. Inzerent je oboznámený s tým, že v súvislosti s užívaním služieb portálu sa mu môže zobraziť obsah poskytovaný tretími subjektmi (napr. inzercia). Inzerent berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za tento obsah a v prípade, že týmto obsahom budú dotknuté práva inzerenta, je tento oprávnený uplatňovať svoje nároky len voči subjektu, ktorý je pôvodcom tohto obsahu.
 23. V prípade výskytu vád poskytovaných služieb je inzerent oprávnený tieto vady uplatniť u prevádzkovateľa písomným oznámením adresovaným na e-mail prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch - najmä pokiaľ sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie poskytovanej služby - najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu reklamácie je prevádzkovateľ povinný reklamáciu vybaviť ihneď alebo v odôvodnených prípadoch aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie než 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 24. Prevádzkovateľ môže ukončiť zmluvný vzťah jednostrannou výpoveďou v prípade, ak inzerent koná v rozpore s týmito obchodnými podmienkami a napriek písomnej výzve prevádzkovateľa od takéhoto konania upustiť, v ňom naďalej pokračuje. Prevádzkovateľ môže vypovedať zmluvný vzťah aj vtedy, ak inzerent opakovane porušuje tieto obchodné podmienky napriek tomu, že na ich porušovanie bol už najmenej raz prevádzkovateľom upozornený a bol ním vyzvaný na ich dodržiavanie. Účinky výpovede nastávajú okamžite. Pre platnosť úkonov podľa tohto bodu postačuje odoslanie e-mailu prenajímateľa na e-mailovú stránku inzerenta, alebo sms na jeho mobilné číslo.
 25. Inzerent môže ukončiť zmluvný vzťah jednostrannou písomnou výpoveďou hocikedy aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je jeden mesiac a jej začiatok sa počíta od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená prevádzkovateľovi. Pre platnosť úkonov podľa tohto bodu postačuje forma komunikácie prostredníctvom e-mailovej pošty.
 26. Po ukončení zmluvného vzťahu vyzve prevádzkovateľ do 30 dní mailom inzerenta, aby mu oznámil číslo účtu, na ktorý mu bude vrátený nevyčerpaný zvyšok predplateného kreditu. Prevádzkovateľ vráti inzerentovi nevyčerpaný kredit do 30 dní odo dňa, kedy mu bolo doručené písomné oznámenie inzerenta o bankovom účte.
 27. Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade s právom Európskej únie o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 28. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie týchto podmienok. Zmenu prevádzkovateľ oznámi inzerentovi aspoň 30 dní pred takouto zmenou, a to na portáli www.private-live-sex.com ako aj na email uvedený inzerentom pri registrácii. Nové znenie podmienok sa stáva voči všetkým stranám účinným 1. dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci po ich zverejnení na webových stránkach tohto portálu.
 29. Ak sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok nevymáhateľné podľa platného zákona, bude toto ustanovenie vylúčené z týchto podmienok, ale ostatné ustanovenia zostanú plne platné a bude možné ich ďalej aplikovať.
 30. Prevádzkovateľ a inzerent prehlasujú, že tieto všeobecné obchodné podmienky sú prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a zaväzujú sa ich dodržiavať.

Polia označené * sú povinné